166 nền Bà Rịa, sổ riêng từng nền.
-Tổng 4.8ha.
Cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện.

Vị trí