CHUYỂN NHƯỢNG 4.9 HA, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI ( CÔNG)

  • Quy hoạch khu dân cư
  • Đã có chủ trương khu dân cư

Vị trí